Möllekullen

RAÄ 157, Värpinge Golfbana, Lunds stad
På toppen av den markerade höjden i golfbanans norra del, väster om 9:ans green, ligger en gravhög från äldre bronsåldern, ca 1500-1000 f. Kr. Kullen har namnet Möllekullen på en 1700-talskarta, och har alltså också varit platsen för en väderkvarn. Gravhögar från bronsåldern förekommer över nästan hela Skåne, men framförallt utmed väst- och sydkusterna. De gamla gravhögarna har utgjort frestelser på flera sätt, de har varit i vägen vid jordbruksarbete, de har i sig innehållit mycket jord som kunde spridas på fälten och – man har envist trott på berättelser om allt silver och guld som varit gömda i dem!

Högarna är resta över betydelsefulla kvinnor och män i dåtidens samhälle, kanske människor som var både hövdingar och präster. De lades i sina finkläder i kistor av sten eller trä på gravens botten. Vapen och smycken, vanligen av brons, samt keramikkärl var vanliga gravgåvor. I några danska gravhögar har gravarna varit så välbevarade att hela klädedräkten varit intakt.

Kring graven i mitten mättes en stencirkel ut, cirkeln utgjorde högens omkrets. Högfyllningen bestod av grästorvor. Ett högbygge ödelade flera hektar mark för lång tid. Högarna var stora, de största kunde vara 30 meter i diameter och fem-sex meter höga. Ursprungligen har högarnas profil varit skarpare än idag men de har sjunkit samman med åren. En stor del av dem är utplöjda som den här. Många har också plundringshål, spår av förhoppningsfulla skattsökare.

Från högen har man kunnat se andra gravhögar i grannskapet, exempelvis den så kallade Kyrkohögen som idag ligger vid korsningen Högbovägen-Trollebergsvägen. Här snuddar vi kanske vid delar av högarnas ursprungliga funktion. Det var naturligtvis meningen att de skulle synas, både från marken och troligen också från skyn. Högarna bildade ett mönster över landskapet som markerade samhällets kommunikationsleder och maktcentra. I bronsålderns religion ingick bland annat soldyrkan, men också fruktbarhetsriter och offer. Delar av bronsålderns myter och religion avspeglas på hällristningarna i scener som vi oftast bara kan ana oss till betydelsen av.

Den ekonomiska basen för bronsålderns samhälle var boskapsskötsel och åkerbruk. Klimatet var något mildare och mindre fuktigt än dagens, framförallt med mildare vintrar. Landskapstypen brukar ibland kallas ett parklandskap med vidsträckta ängsmarker med lövträd som betats från undersidan och här och där skogar och lövskogsridåer. Gravhögarna har varit synliga vida omkring.