VI LÅTER BL.A FÅR BETA BANAN OCH KAN DÄRFÖR LÅTA BLI ATT ANVÄNDA KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL 🙂

Värpinge Golfbana ligger placerad i ett känsligt område i västra Lund mellan stad och land. Vår ambition är därför att vara extra genomtänkta i vår miljöpåverkan. Vi försöker tänka utifrån permakultur – dvs att tanken är att vi inte ska påverka miljön negativt och att banan ska bidra uthålligt till marken och omgivningen.

Här sitter en holk, speciellt avsedd för tornfalkar, på ett skyddat läge. (feb. 2002)

Detta är en generell utgångspunkt i allt vi gör. Exempelvis när vi dagligen ställs inför olika valmöjligheter ska vi försöka välja det miljövänligare alternativet. Vi ska inte gå ut och skryta, men vi ska däremot praktiskt göra vad vi kan för att visa att vi faktiskt inte har ärvt jorden av våra förfäder utan bara lånar den av våra barn och barnbarn.

Vi har tagit ett antal steg mot en miljövänligare golfbana, här är några exempel; I samband med Golfbanans planering gjordes en noggrann Miljökonsekvensbeskrivning.

 • Under planeringen har banarkitekten tagit hänsyn till den begränsade möjligheten för bekämpningsmedelsanvändning.
 • Hålen är utlagda så att det blir så korta transportsträckor som möjligt för klippare och andra arbetsredskap.

  Alla dammar har skiftande djup och stenar på säkerhetsbrinken för grodor och ödlor att värma sig på. (feb. 2002)

 • Vid greenuppbyggnaden har vi tagit hänsyn till senast kända kunskap om uppbyggnadsmaterialets inverkan på framtida behov av bekämpningsmedelsanvändning.
 • Vid svåridentifierbara svampangrepp har vi tidigare skickat prover till ett speciallaboratorium i England för att se om det verkligen är svamp och i så fall vilken svamp det rör sig om. Vi kan konstatera att det sällan hade gått att använda bekämpningsmedel ändå eftersom samspelet i marken är så komplext att det ofta inte går att fastställa vilken svamp som gör skada.
 • Varje green har möjlighet till inspektion av dräneringsvattnet.
 • Bevattningsvattnet är huvudsakligen recirkulerande dräneringsvatten, vilket ger hög reningsgrad då det passerar den biologiskt aktiva matjorden.
 • I samarbete med bl.a. kommunekolog har vi planerat buskage med inhemska buskar som ger småfåglar och insekter skydd.
 • På låga ”kullar” som byggts har lokala friskängsörter etablerats som bl.a.

  Våra dammar, som är rekonstruerade märgelhål, har flera funktioner; förutom ”bollmagneter” är de näringssaltfällor, samt starkt bidragande till den biologiska mångfalden. (feb. 2002)

  ger en ökad biologisk mångfald.

 • Vi har valt de gräsarter som kräver lite eller inga bekämpningsmedel, men samtidigt tål mycket slitage.
 • Vi har valt de modernaste grässorterna som har de bästa egenskaperna för en miljövänlig skötsel.
 • Vi är, som första bana i Sverige, miljöcertifierade fullt ut av Audubon International, som är en amerikansk miljöorganisation med inriktning bl.a. på golfbanor. www.audubonintl.org. Läs deras pressrelease under ”Banan” !
 • Vi har inventerat träd och fåglar bl.a. med hjälp av elever på Palettskolan för att se hur vår golfbana långsiktigt påverkar artvariationen.
 • Vi har detaljplanerat dammarna så att de ska tillföra så mycket som möjligt med tanke på bl.a. biologisk mångfald.
 • Vi har magrat ut ruffområdena de första 10 åren genom att skörda höet vid optimal tidpunkt för ängsörters möjlighet att fröa och sedan fört bort höet. Slåtteräng ? Ja, åt

  Vår gamla stenhög får vi inte röra alls, eftersom den har sin egen väldigt speciella biotop.(feb.2002)

  minstone de 10 åren. Numera skördar vi endast begränsade områden.

 • Vi bygger efterhand våra egna faunadepåer/biotoper i form av bland annat stenhögar och rishögar på strategiska lokaler vid exv. dammar och buskage.
 • Vi låter får beta på hela banan vilket ger oss fantastiskt naturliga och glesa ruffar samtidigt som fåren också hjälper oss att hålla tillbaka klöver och maskrosor. Fåren är en förutsättning för att vi långsiktigt ska kunna fortsätta undvika kemiska ogräsmedel.
 • Vi har tagit ett strategiskt beslut att inte använda kemiska bekämpningsmedel bland annat på grund av det faktum att golfare har högre halt av bekämpningsmedel i kroppen än icke-golfare ((Region Skånes rapport) respektive http://www.usga.org/turf/green_section_record/2008/mar_apr/Pesticides.pdf)Vi driver Värpinge pesticidfritt bland annat för barnens skull !

Efter ett antal års envist miljöarbete så ser nu Värpinge ut som om golfbanan har legat här länge. Ingen minns längre det moderna jordbrukslandskapets monotoni.