KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE

Tisdagen den 14 februari, 2017, kl. 1800

Mötet förläggs till Palettskolan (skolmatsalen), Lund

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut i god tid före mötet

Med vänlig hälsning
För styrelsen

Martin Oltegen
Ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande

2. Prisutdelning – KM, Familjen Rasmussons Vandringspris (Match cup)

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av röstlängd för mötet

7. Fastställande av föredragningslista

8. Information om årets verksamhet med resultat

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt om disposition av överskott i enlighet med balansräkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

12. Information om kommande verksamhet

13. Fastställande av medlemsavgift samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

14. Information från banägaren

15. Styrelsens eventuella förslag och svar på inkomna motioner

16. Val av ordförande

17. Val av ledamöter och suppleanter

18. Val av revisor för en tid av två år

19. Val av en person till valberedningen för en tid av två år

20. Val av ombud till GDF:s möte

21. Övriga frågor

22. Mötets avslutande


Motioner inför årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 7 feb 2017 till adress: Martin Oltegen, Bytaregatan 7, 222 21 LUND alternativt epost martin.oltegen@gmail.com.